ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

(ΦΕΚ 3106/τ Β/9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013ΦΕΚ 2496/4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Β!)

 

 

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

       (ή ξεχωριστά Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου)

 

 • ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ (την ημέρα κατάθεσης)

       ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 75€

       ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 150€

       ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ (3) ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ (Αορίστου χρόνου) 300€

       (ανάλογα τον Δήμο απαιτείται τραπεζική επιταγή με εντολή για τον Δήμο ………….)

 

 • ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ:

  • ΑΕΠΙ

  • ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

 

 • ΠΑΛΙΑ ΑΔΕΙΑ         

       (σε περίπτωση ανανέωσης) 

 

 • Κατά περίπτωση (ανάλογα τον Δήμο) και μόνο για πρώτη έκδοση άδειας μουσικών οργάνων, εκτός από τα παραπάνω απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η ισχύ των ηχείων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ. 

 

                                                                                                ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 • Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 η οποία θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφή , με το εξής περιεχόμενο:

 

      «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχος που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην «ΑΕΠΙ» και στην «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης  ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου, συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους.

Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμος [Ο.Τ.Α] να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» .

(Σχετικά είναι τα υπ. αρ.πρωτ. 16278/10 & 16641/10-5-2011 έγγραφα του Ο.Π.Ι, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.)

 

 • Η αίτηση όταν δεν κατατίθεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κατατίθεται από τρίτους πρέπει να συνοδεύεται με εξουσιοδότηση και  με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επάνω στην αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

 • Στην περίπτωση εταιρειών ΕΕ. ΙΚΕ. ΕΠΕ Ο.Ε. κ.α. τις αιτήσεις καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν στην υπηρεσία  τις υπογράφει  ο υγειονομικά υπεύθυνος της εταιρείας  ή ο εκπρόσωπός της και φέρουν το γνήσιο της υπογραφής αυτών.  Προσκομίζεται  ή πράξη ορισμού υπευθύνου ή το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος.

 

 

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ: 

 

 • Αντικατάσταση Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων

 

 • Αίτηση Άδειας Επέκτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής (προσωπική επιχείρηση)

 

 • Αίτηση Άδειας Επέκτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής (εταιρεία)

 

 • Δικαιολογητικά για Επέκταση του Ωραρίου Μουσικής

 

 • Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή για επέκταση ωραρίου

 

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη για επέκταση ωραρίου

 

 

Επειδή:

α) ορισμένοι ΟΤΑ ζητούν εκτός από τα ισχύοντα, και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν ιδιαιτερότητες των Δήμων (παλιά πόλη, πολιούχοι, τουριστικά μέρη κλπ) και

β) δεν είναι λίγοι οι υπάλληλοι των Δήμων (στο τμήμα έκδοσης αδειών) που λόγω άγνοιας ζητούν ακόμη υποχρεωτικά Άδειες Δημόσιας Εκτέλεσης από οργανισμούς, κάτι που φυσικά δεν ισχύει πλέον, καλό είναι πριν πάτε στον Δήμο, να έρθετε σε επικοινωνία με τον σύμβουλο της ΕΣΕΠΙ της περιοχής σας ή πάρτε μας τηλέφωνο στους αριθμούς 211 8001141 και 2312 200014 .